Hakkında

İcradaireleri.net sitesi gayri resmi icra daireleri bilgilendirme sitesi olup, icra dairesi telefon numaraları, adresleri ve daire hakkında bilgilerin bulunduğu bir sitedir.

Türkiye’deki tüm icra müdürlüklerini sitemizde yayınlamayı planlıyoruz. Böylelikle illere göre icra daireleri bilgilerine çok daha kolay ulaşabileceksiniz.

Bunun yanı sıra İflas müdürlükleri (İflas daireleri) bilgilerini de bulabileceğiniz sitemizde IBAN numaraları, Vergi numaraları gibi icra ve iflas ile ilgili bir çok doküman ve İcra Mahkemeleri (İcra Hakimlikleri) hakkında bilgiler de bulunmaktadır.

Sitemizin Adalet Bakanlığı veya herhangi bir avukat veya hukuk bürosu ile ilgisinin olmadığı ve resmi site olmadığı, herhangi bir borç sorgulama yapılamayacağı hususları da önemle gözetilmelidir.

Özellikle İstanbul’daki Adalet teşkilatı yapılandırması sık sık değiştiğinden, sitedeki adres, telefon gibi yanlışlıklardan sorumlu olmadığımız bilinmeli ve resmi sıfata haiz olmadığımızdan icra dosya numarası ve benzeri kişisel bilgiler verilerek özel borç ve icra takibi bilgileri sorulmamalıdır. Bu tip yorumlar onaylanmış olsa dahi sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Genel icra soruları ise sitemizde yanıt bulabileceği gibi hukuki paylaşım ve hukuki danışma sitesi hukuki.net sitesi tavsiye edilmektedir.

İcra dairesi nedir?

İcra ve İflas Kanunu (İİK) gereğince; İcra daireleri, icra işlerinde birinci derecede görevli merciler olup, alacakların tahsili için İcra takip talebi icra dairesine yapılır. İcra dairesi borçluya ödeme emri veya icra emri gönderir. ödeme veya icra emri kesinleşince, icra müdürü para alacaklarında borçlunun malları üzerine haciz koyar, satar ve elde edilen para ile alacaklının alacağını öder. Konusu paradan başka bir şey olan mahkeme kararlarını (İİK madde 24-31) ise zorla icra eder (cebri icra).

Mahkemelerin verdiği ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması, ihtiyati tedbir kararını veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. Mahkeme, kararında belirtmek suretiyle, tedbirin uygulanmasında, yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir (Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 393/2) .

İcra daireleri bağımsız olup, yaptığı işlemlerden dolayı her daire ve makam ile doğrudan yazışma yapabilir (İİK madde 359) . İcra (ve iflas) dairelerinin borçlunun mal varlığına ilişkin isteyeceği tüm bilgileri, gerçek ve tüzel her kişi derhal vermeye ve istek üzerine bunları icra dairesine teslime zorunludur (İİK madde 367). İlgililer, icra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri (örnek olarak İİK madde 81,89,94,355,367) derhal yerine getirmeye ve sonucunu geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye mecburdur. Geçerli bir neden olmaksızın bu tebliğ ve emirleri yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayet üzerine doğrudan kovuşturma başlatılır (İİK madde 357).

İcra daireleri, icra mahkemesi hakimlerinin sürekli gözetimi ve denetimi altında ise de (madde l3,I,c.l), icra hakimliklerine bağlı bir organ değildir. İcra dairesi, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine vermiş olduğu görevleri, icra hakimliğine danışmadan, doğrudan doğruya kendisi yapar. İcra memuru görevini yaparken yasalara aykırı hareket ederse, yaptığı kanuna aykırı işlem, ilgisinin şikayeti üzerine, icra mahkemesi hakimi tarafından iptal edilir ya da düzeltilir.

İcra müdürü, zor kullanma yetkisine sahip olup (İİK madde 80,24-32), bu konuda kolluk (zabıta) görevlilerine (Polis, Jandarma vs) ve köy muhtarlarına emir verebilir (İİK m.81).  Ayrıca İcra daireleri, görev bölgesi dışında yapılması gereken işlemler için ( haciz ve satış işlemleri gibi) başka yer icra dairelerini istinabe eder, yani talimat yazarak görevlendirebilir. (İİK m.79,II ; 360) .

Türkiye’de her Asliye Mahkemesinin yargı çevresinde yeterli miktarda icra dairesi bulunur (İİK madde 1,1). Birden çok icra dairesi bulunan yerlerde, daireler arasındaki iş bölüşümünü icra mahkemeleri yapar.  Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir (m.l,VIII).

Her icra müdürlüğünde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü bulunur (m.l,II) . İcra dairesinin sorumlu amiri icra müdürü (Nizamname m.3,1) olup, icra dairelerinde  yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ve adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur (m.l,II) . İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav – sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir (m. 1 ,V).

05-01-2013 tarihinden itibaren, her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi UYAP (HMK madde 445) kullanılır. Tüm veriler, bilgiler, belgeler ve kararlar UYAP sistemine işlenir, kaydedilir ve saklanır.

Ayrıca bakınız; İcra müdürünün görev ve yetkileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.